Karlovy VARY REGION CARD

Rámcové obchodní podmínky on-line prodeje elektronické verze karty

 

1.  Obecná ustanovení

1.1.  Turistická karta Karlovy VARY REGION CARD je nástrojem čerpání předplacených služeb a slev v regionu Karlovarského kraje. Výhody lze čerpat u smluvních partnerů, kteří jsou zapojeni do projektu Karlovy VARY REGION CARD a tuto turistickou kartu akceptují.

1.2.  Provozovatelem on-line prodeje na internetových stránkách https://karlovyvarycard.cz je INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, z.ú., se sídlem Husovo náměstí 270/2, Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČ 263 30 725, zapsané v rejstříku ústavů, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl U, vložka 211 (dále jen „INFOCENTRUM“).

1.3.  Značka Karlovy VARY REGION CARD je registrovanou ochrannou známkou, jejímž vlastníkem je INFOCENTRUM.

1.4.  Turistickou kartu Karlovy VARY REGION CARD může zakoupit jakákoliv fyzická osoba.

 

2.  Vymezení pojmů

2.1.  Prodávající – INFOCENTRUM

2.2.  Kupující – jakákoliv fyzická osoba

2.3.  E-mailová adresa Kupujícího – e-mailová adresa, kterou Kupující INFOCENTRU poskytne za účelem nákupu turistické karty Karlovy VARY REGION CARD. Tuto kartu lze následně instalovat do mobilního zařízení Kupujícího.

2.4.  Karlovy VARY REGION CARD – turistická karta předplacených služeb v elektronické podobě sloužící k čerpání služeb, které poskytují třetí osoby, jež jsou zapojeny do systému této karty. Seznam těchto třetích osob a rozsah poskytovaných služeb je k dispozici na internetové adrese https://karlovyvarycard.cz/cs/navstevni-mista

 

3.  Platební podmínky

3.1.  Platbu lze realizovat pomocí platební brány, kdy Kupující následně obdrží na E-mailovou adresu kupujícího, kterou za tímto účelem INFOCENTRU poskytne, doklad o úhradě elektronické verze karty.

3.2.  Po úhradě se Kupujícímu vygeneruje karta Karlovy VARY REGION CARD s unikátním číselným kódem a čárovým kódem. Tato karta bude Kupujícímu zaslána na E-mailovou adresu Kupujícího.

3.3.  Ceny jednotlivých druhů Turistických karet Karlovy VARY REGION CARD se řídí aktuálním ceníkem uveřejněným na https://karlovyvarycard.cz/cs/jak-karta-funguje.

3.4.  Tři dny před zahájením platnosti karty Karlovy VARY REGION CARD zašle INFOCENTRUM na E-mailovou adresu Kupujícího upozornění, že se blíží čas aktivace karty.

 

4.  Základní podmínky Turistické karty Karlovy VARY REGION CARD

4.1.  Karta Karlovy VARY REGION CARD je nabízena s platností 2 dny, 4 dny nebo 7 dnů.

4.2.  Karta Karlovy VARY REGION CARD je nabízena v kategoriích jednotlivec nebo rodina (2 dospělí + 2 děti ve věku do 15 let).

4.3.  Cena karty se řídí aktuálním ceníkem, který je zveřejněn na internetové stránce  https://karlovyvarycard.cz.

4.4.  Kupující je oprávněn po zakoupení karty Karlovy VARY REGION CARD čerpat volné vstupy a slevy na návštěvy míst v rozsahu uvedeném na internetové adrese https://karlovyvarycard.cz/cs/navstevni-mista.

4.5.  Kupující je oprávněn po zakoupení karty Karlovy VARY REGION CARD čerpat možnosti dopravy v rozsahu uvedeném na internetové adrese https://karlovyvarycard.cz/cs/co-s-kartou-ziskate.

4.6.  Obecné podmínky a možnosti využití karty Karlovy VARY REGION CARD jsou uvedeny na https://karlovyvarycard.cz/cs/co-s-kartou-ziskate, https://karlovyvarycard.cz/cs/jak-karta-funguje.

4.7.  Zakoupením Turistické karty Karlovy VARY REGION CARD získává Kupující nárok na čerpání veškerých služeb, které karta poskytuje.

4.8.  Karta Karlovy VARY REGION CARD je platná od 0:00 hod. dne zahájení platnosti a během následujících po sobě jdoucích dnů, po stanovenou dobu platnosti karty (2,  4 nebo 7 kalendářních dnů). Platnost karty je stanovena na celé kalendářní dny (ne 24 hodinovými úseky) a končí ve 24:00 hod. posledního dne platnosti.

4.9.  Karta Karlovy VARY REGION CARD je nevratná. V případě ztráty karty Karlovy VARY REGION CARD není garantována její náhrada. Náhrada není garantována ani v případě nedostatečného využití možností karty v průběhu její platnosti.

4.10.  Návštěvní místa smluvních partnerů si vyhrazují právo změny otevírací doby, uzavření části provozu či expozice, omezení rozsahu nabízených služeb, případně možnosti dočasného uzavření objektu.

 

5.  Ustanovení společná a závěrečná

5.1.  Právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).

5.2.  INFOCENTRUM si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoliv zrušit nebo změnit. Účinnost změny obchodních podmínek nastává dnem, který je v jejich změně uveden, jinak dnem uveřejnění.

5.3.  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.6. 2020.

 

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, z.ú.

Josef Dlohoš
ředitel